Stines Center​

Dravedvej 2E, 6240 Løgumkloster​

Følg os på Facebook

ONLINE -TILBUD

I forbindelse med Covid-19, hvor vi er ramt både på Fysioterapi-behandlinger og Træningscenteret, har vi iværksat nogle online tiltag for dig som medlem og til dig som patient.

Alle medlemskaber er sat i bero i april 2020 og der er endda nogle medlemmer, som har kontaktet os, fordi de IKKE ønsker BERO - udelukkende for at støtte Stines Center i en hård tid. TAK for det <3 

Hvis du gerne vil hjælpe dig selv og os, så kan du tilmelde dig ONLINE-TILBUD og få glæde af træningstips, vejledninger, træningspas, LIVE-streaminger osv.  hjemmefra dine trygge rammer via mobilen......

  1. FysziOnergi - Stines Online Univers for smertepatienter og vedligeholdende funktion:      Her får du daglige øvelser til at vedligeholde dine systemer, så din krop bliver tryg og samarbejder med dig. Øvelserne er bygget op omkring selvbehandling og stimulering af kroppens nervesystemer.
  2. Stines Center ONLINE-RYGHOLD: Her får du 2 ugentlige LIVE-Streaminger ved fysioterapeut - som fungerer som det vi normalt leverer i Stines Træningscenter.
  3. Stines Online Univers: Her får du gratis adgang til små tips og træningspas.

Derudover tilbydes der personlige forløb, hvor der tages udgangspunkt i dine kropslige udfordringer.

KONTAKT: slb@stinescenter.dk for flere informationer og spørgsmål.

Aftalevilkår

Betingelser for enkelt tur - kontant og løbende medlemskab  i Stines Træningscenter ApS

Du accepterer hermed vores GPDR - Politik omkring persondata og samtykke.

Centerets aftalevilkår skal efterleves og overtrædelse af disse kan medføre bortvisning.

§ 1 – Medlemskab
Medlemskab i Stines Træningscenter ApS er personligt, og må derfor ikke benyttes af andre end medlemmet. Ved indmeldelse skal medlemmet medbringe sygesikringsbevis og registrere sine dankort-oplysninger via en sms.  

Enhver ændring i medlemmets personlige oplysninger skal øjeblikkelig meddeles Stines Træningscenter ApS. 

Ved oprettelse af medlemskab med aftalt slutdato forudbetales startgebyr samt kontingent for hele aftaleperioden.- også kaldet KONTANT medlemskab.

Ved oprettelse af et løbende medlemskab tilmeldes aftalen PBS/DIBS. Der betales for indmeldelsesgebyr samt kontingent for perioden fra oprettelsen og indtil første opkrævning. Herefter vil den månedlige ydelse automatisk blive trukket fra medlemmets bankkonto hver den 1.

Når du har en aftalekontrakt, kan denne ikke prisstiges og aftalen gælder indtil du selv opsiger den.

§ 2 – Medlemskort
Et medlem skal logge ind med medlemskortet ved den opstillede terminal, inden påbegyndelse af træningen. Du SKAL udprinte kvittering og hænge på spyddet, da dette er din dokumentation for et gyldigt medlemskab.  Snyd accepteres ikke og medfører bortvisning og evt bøde. 

Det er IKKE lovligt at træne uden dit medlemskort.

Mistet eller beskadiget medlemskort skal meddeles til Stines Træningscenter ApS, og der skal udfærdiges et nyt medlemskort mod betaling til gældende takst.


§ 3 – Umyndige medlemmer
Hvis en umyndig person ønsker et medlemskab, kan dette kun opnås, hvis en værge tegner medlemskabet for personen for værgens regning.

§ 4 – Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter i træningscentret. Stines Træningscenter ApS tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.
Til førstegangs trænende anbefales en programlægning, ved tilkøb af et personligt træningsprogram for at undgå skader.

§ 5 – Ordensregler
Under træning skal der altid anvendes træningstøj og indendørs sko samt et håndklæde. Udstyr og faciliteter skal rengøres efter brug. Personales anvisninger i centret og aftalekontraktens paragraffer skal altid følges. Vi opfordrer til, at enhver rydder op efter sig selv og opfører sig passende med en acceptabel adfærd, så man tager hensyn og ikke er til gene overfor andre medlemmer.


§ 6 – Aflysning af holdtræning
Holdtræning kan fra centerets side aflyses ved for få tilmeldte 3 timer før start. Holdet aflyses, hvis der er færre end 5 tilmeldte. Stines Træningscenter ApS hæfter ikke for, at hold er optaget eller aflyste hold pga. for få tilmeldte eller sygdom hos instruktøren. Tidlige morgenhold aflyses dagen inden kl. 20.

§ 7– Afmelding af holdreservation/instruktør
Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation eller en instruktionstime, skal der meldes afbud via onlinebooking senest 3 timer før træningens start.

Afmelder et medlem ikke til tiden eller udebliver, bliver der opkrævet et kontant gebyr efter gældende takst. Gebyret bliver opkrævet på PBS/DIBS, hvis det ikke betales kontant. Ved kontant medlemskaber trækkes der et klip eller en dag for en udeblivelse/for sen afmelding til en holdaktivitet.

§ 8 – Betaling
Betales den løbende ydelse ved et PBS/ DIBS medlemskab ikke til den aftalte tid, og skyldes dette medlemmets forhold, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr + renter efter den gældende takst. Hvis medlemmet ikke, senest 8 dage efter den angivne forfaldsdato, betaler det skyldige beløb, udelukkes medlemmet øjeblikkeligt uden yderligere varsel og medlemskortet spærres. En sådan udelukkelsesperiode godskrives ikke af Stines Træningscenter ApS. Der skal derfor på ny ske indmeldelse og betales et startgebyr på 200 kr. for at åbne medlemskortet udover betaling af restancen.


§ 9 – Bero-perioder
Alle løbende medlemskaber kan sættes i bero i hele måneder 1-3 måneder årligt.  Beroperioden skal meddeles centeret med en frist på løbende måned + 30 dage. 

Ønsker man straks-bero påregnes et administrationsgebyr efter gældende takst.
Bliver et medlem skadet eller syg i længere tid, kan medlemskabet stoppes med øjeblikkelig virkning ved gyldig dokumentation. Medlemskab kan ikke sættes i bero med virkning bagud. 

Efter udløb af bero-perioden vil medlemskabet automatisk fortsætte. 

Medlemskabet kan til enhver tid igangsættes med omgående virkning efter eget ønske.

§ 10 - Ændring af type medlemskab
Alle medlemskaber kan til enhver tid  ændres gratis til en anden type medlemskab med et varsel på løbende måned + 30 dage. Ønskes en ”straks-overflytning” kan dette ske mod betaling af et administrationsgebyr til gældende takst.


§ 11 – Opsigelse/varighed af PBS/DIBS medlemskaber
Alle PBS/DIBS medlemskaber er uden binding og kan til enhver tid opsiges skriftligt på mail eller selvbetjeningsblanketter i centeret.
Ved PBS/ DIBS medlemskaber fortsætter den aftalte opkrævning indtil medlemmet selv opsiger medlemskabet med et varsel på løbende måned+ 30 dage.

Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der er sket en opsigelse med kvittering med dato og centerets underskrift.

Opkrævninger som er sendt ud må ikke afvises uden aftale derom – se § 8.

§ 12 – Kontante medlemskaber/turkort
Kontante medlemskaber kan ikke opsiges, men ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Det er ikke muligt, uanset årsag, at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte kontante medlemskaber.

Tur-kort har en gyldighed på 12 måneder fra købsdatoen, hvorefter de udløber automatisk. Det er udelukkende medlemmets eget ansvar at få brugt sit tilgodehavende indenfor den gældende periode. Tur-kort kan ikke overdrages eller benyttes af flere og de refunderes eller forlænges ikke.

§ 13 – Udelukkelse af et medlem
Stines Træningscenter ApS kan til enhver tid ophæve en aftale med et medlem med øjeblikkelig virkning. Det kan være i tilfælde af uoverenstemmelse eller overtrædelse af aftalevilkårene.
I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping, udlån af medlemskort, snyd, hærværk eller manglende betaling af kontingent,  inaktiveres medlemskortet med øjeblikkelig virkning.

§ 14 – Ændringer af medlemsbetingelser
Stines Træningscenter ApS kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på løbende måned + 30 dage. Ændringer meddeles ved opslag i centret, hjemmeside og via e-mail, som oplyses ved indmeldelsen.

Stines Træningscenter ApS har ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider med kort varsel. Holdaktiviteter følger online-booking og der gælder regler jvf. § 6.


§ 15 – Værdigenstande
Stines Træningscenter ApS anbefaler, at alle værdigenstande opbevares i et aflåst skab under træningen, og centret bærer ikke noget ansvar for tab som følge af tyveri eller tingsskade.

§ 16 - Mobiltelefoner
Det er tilladt benytte mobiltelefoner i Stines Træningscenter ApS, dog skal mobiltelefonen være på lydløs, og brugen af mobiltelefon må ikke være til gene for andre medlemmer.

§ 17 - Doping
Medlemmer af fitnesscentret er forpligtet til at lade sig doping-teste på forlangende af uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark.

Ved en positiv dopingprøve vil medlemmet blive udelukket fra træning i fitnesscentret i en periode på minimum 2 år – medlemmet skal betale for testen.

Nægter medlemmet at lade sig doping-teste, uanset årsagen hertil, betragtes dette som en positiv prøve. Oplysning om en positiv prøve vil blive videregivet til Anti Doping Danmark, og medfører således udelukkelse fra træning i øvrige centre, som er tilknyttet Anti Doping Danmark.

§ 18 – Børn i centret
Forældrene er selv ansvarlige for deres børn i centret, holdlokalerne samt i receptionen. Børn må ikke træne og anvende træningsudstyret af sikkerhedsmæssige grunde. Der skal tages hensyn til andre medlemmer i centret. Larm og upassende opførsel accepteres ikke. Personalet er berettiget til at bortvise forældre og børn, der ikke følger dette.​ Børn som er med til holdtræning er ikke passende.

§19 - Booking af holdtræning

Det er udelukkende medlemmets ansvar at forudbooke og afmelde sig til holdtræning. Vi anvender sports-solution app til holdbooking, hvor du selv kan styre dine bookinger. Det er muligt at få påmindelser på sms på egen regning ved ændringer på holdet.

§ 20 - Fremmøde på holdtræning

Der opfordres til at man fremmøder på holdet i god tid. 10 min. før holdstart åbnes pladserne op for alle tilmeldte og pladsen kan være fremmødt af en anden på ventelisten. 

§ 21 - Videoovervågning

Centret og parkeringspladsen er video overvåget 24/7/365. Materialet anvendes til kontrol i sager med snyd, vold, hærværk, tyveri eller lignende.

§22 - Persondata og Samtykke

​Du giver din samtykke til, at vi har ret til opbevaring og håndtering af dine personoplysninger, når du underskriver aftalekontrakten.​

Vi sørger for at de opbevares sikkert i vores datagodkendte system Sport Solution og vi anvender udelukkende informationerne til formålet.

Hvis du ønsker nyhedsbrev og vigtig info om centeret tilsendt, oplyser du din mailadresse til formålet.

Dine data kan til enhver slettes, hvis det ønskes og ellers slettes data automatisk, når du har været inaktiv i 5 år.

Stines TRÆningscenter aps

Dravedvej 2E, 6240 Løgumkloster​

Ring til os på

Telefon: 31 13 88 00

Skriv til os på

E-mail: info@stinescenter.dk

Tilmeld dig et hold her​